Tlačivá na stiahnutie

Navigácia

Opatrenia pri výskyte prenosného parazitárneho ochorenia

Opatrenia pri výskyte prenosného parazitárneho ochorenia

Pri výskyte prenosného parazitárneho ochorenia (zavšivenie – pedikulóza) v triede triedny učiteľ informuje vedenie školy a bezodkladne aj zákonného zástupcu žiaka. Vedenie školy bezodkladne informuje ostatných vyučujúcich. Triedny učiteľ písomne na túto skutočnosť upozorní rodičov všetkých žiakov triedy s výskytom vší.

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať

a) Opatrenia v rodine:

Keď rodič zistí zavšivenie dieťaťa (bez návštevy lekára), ohlási bezodkladne túto skutočnosť triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy.

V prípade ojedinelého výskytu dieťa nenavštevuje žiacky kolektív až do vykonania nasledovných opatrení.

 • Dieťaťu a všetkým rodinným príslušníkom je nutné včas začať dezinsekčnú akciu (umyť vlasy šampónom proti všiam) na zneškodnenie vší a hníd. Kúru je dôležité aplikovať naraz a všetkým členom rodiny!
 • Súčasne je potrebné zahubiť vši aj na predmetoch, s ktorými dieťa prišlo do styku: vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách osobnú a posteľnú bielizeň, dôkladne ju vysušiť a vyžehliť. Čiapky, šatky, šály a iný odev (prípadne plyšové hračky, ak s nimi prišla hlava dieťaťa do styku), ktoré nie je možné vyvariť, je potrebné vyprať minimálne v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, prípadne postriekať prípravkom na lezúci hmyz.
 • Žiak môže nastúpiť do školy po odporučení lekára.

b) Opatrenia v kolektíve: vždy treba informovať rodičov a oboznámiť ich, že v čase výskytu prenosného parazitárneho ochorenia sa budú vykonávať tieto opatrenia:

 • triedny učiteľ pravidelne vždy ráno vykonáva prehliadku vlasatej časti hlavy u všetkých detí v kolektíve,
 • na túto prehliadku si deti nosia vlastné hrebene,
 • ak sa do 21 dní od prvého výskytu vši v triednom kolektíve neobjavia, ohnisko je možno považovať za skončené,
 • ak sa však vši v priebehu 21 dní objavia aj u ďalších detí v kolektíve triedy, je potrebné vykonať represívne opatrenia ako pri hromadnom výskyte.

c) Hromadný výskyt zavšivenia

Za hromadný výskyt zavšivenia sa považuje postihnutie dvoch a viacerých detí v žiackom kolektíve. V tomto prípade sa postihnutie považuje za postihnutie celého kolektívu, preto zavšivené deti nie je potrebné vyradiť zo školskej dochádzky.

Triedny učiteľ operatívne, najneskoršie do 48 hodín zvolá mimoriadne triedne rodičovské združenie. Pretože opatrenia je potrebné vykonať naraz a u všetkých členov žiackeho kolektívu (žiaci a ich rodinní príslušníci), rodičia si určia spoločný termín, kedy naraz vykonajú dezinsekčnú akciu.

d) Všeobecné opatrenia:

 • všetkým deťom a pedagógom v triede a tiež všetkým rodinným príslušníkom je potrebné umyť vlasy šampónom proti všiam,
 • po 14 dňoch je nutné použitie šampónu opakovať v celom kolektíve žiakov a v rodinách,
 • vykonať dezinsekciu na všetkých veciach a predmetoch s ktorými prišlo dieťa do styku,
 • zásadné je zabezpečenie primeranej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň) a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Sverepec 240
  Sverepec 240, 017 01 Považská Bystrica
 • +421 424323304
  0949479523

Fotogaléria